Звернення до Олександрійців

Команда
03.04.2014 | 23:33
1217

                                                                                               Звернення

до ОлександрІйцІв, котрІ не байдужІ до подальшоЇ долІ Книжкового магазину КП "Книжковий свІт" та взагалІ книжковоЇ торгІвлІ.

  Перш за все, ми дякуємо Вам за пІдтримку та небайдужІсть, допомогу у скрутний для нас час. Ви, напевно слІдкуєте за

подІями, якІ вІдбуваються останнІми днями з приводу лІквІдацІЇ, а фактично знищення нашого магазину "Книжковий свІт" на

площІ ЛенІна бІля колишнього ресторану "Інгулець", зараз "Звезда Востока". Цей магазин працюЄ, як книжковий з 1960 року.

За 54 роки, переживши ІсторичнІ подІЇ в краЇнІ, калейдоскоп змІн влади - не змІнив свого профІлю.

 2.04.2014 р. ми подивилися новини телерадІокомпанІЇ КТМ І останнІ подІЇ нас обурили, та спонукали звернутися до наших

ОлександрІйцІв, наших покупцІв, та небайдужих людей.

 На РадІ з головами квартальних комІтетІв мІста, в сесІйнІй залІ мІськоЇ Ради, чомусь самим нагальним було питання

книжковоЇ торгІвлІ. Людям, якІ прийшли по Іншим проблемам, згІдно порядку денного розповІдали про необхІднІсть бюджетноЇ

економІЇ та зла, в обличчІ книжкових магазинІв. Все було б І нІчого, як би це не була зухвала брехня.

  Наше пІдприЄмство"Книжковий свІт" не Є бюджетною органІзацІЄю, не отримуЄ дотацІй на протязІ останнІх 20 рокІв, на 

моЇй пам'ятІ, як директора магазину. Що до боргІв по опаленню. НашІ постІйнІ покупцІ напевно помІтили, як ми одягненнІ 

взимку. У нас вже 6 рокІв вІдключене опалення І ми користуємося обІгрІвачами. То за яке опалення надає оплату Л.Давиденко?

Як можна вІрити комусь взагалІ, коли така вшанована людина, як перший заступник мІського голови так цинІчно вводе

в оману територІальну громаду мІста з екрану мІсцевого телебачення. Ми нІколи не отримували нІ 1 копІйки з мІсцевого

бюджету. КосметичнІ ремонти примІщення, фасаду та цоколю ми завжди робили за своЇ кошти, як могли. ФІнансово - господарська

дІяльнІсть ведеться самостІйно, заробІтна плата та податки виплачуються за рахунок зароблених коштІв. Це була завжди


тІльки наша турбота. При виникненнІ фІнансових проблем в зв'язку з сезоннІстю торгІвлІ, ми завжди намагались вирІшити

цю проблему самостІйно в шкІльний сезон. Те, що книжкова торгІвля не дає шаленних прибуткІв, було зрозумІло завжди І

всІм, але не для мІсцевоЇ влади. У нас цІни, так як ми комунальне пІдприємство набагато нижчІ за ринковІ. У пІдручникІв,

якІ пропонують приватнІ пІдприємцІ школам, вартІсть вища.

  Зараз ситуацІю перекручують, запевняючи наших ОлександрІйцІв, зокрема бюджетникІв, що через нас вони в скрутному

становищІ. Ми, колектив, запевняємо Вас, дорогІ ОлександрІйцІ, що нІколи не були обузою для Вас, пІдтримуємо всІх бюджетникІв,

спІвчуваємо Їх фІнансовому становищу. ПІдтримуємо наших колег І сусІдІв з бІблІотек, якІ теж виявляються непотрІбнІ.

  Як прикро чути вІд нашоЇ мІсцевоЇ влади про непотрІбнІсть книг та читання. Невже ми з Вами не гІднІ прекрасних шедеврІв

лІтературного мистецтва, невже нашим дІтям з пуп'янка дитячу книжку А.Барто повинна замІнити комп'ютерна гра? Ми не 

сподІваємося на якусь допомогу, то хоча б не вставляли б палки в колеса в нашІй справІ І в намаганнІ вижити в цей скрутний

час. Наш колектив дІйсно складається з 4 жІнок, яких намагаються викинути, як непотрІб. Але хІба ми не люди?  Так, нас мало,

але ми будемо стояти до останнього, оберІгаючи своє право на працю.

  Ми вІдчули Вашу пІдтримку пІсля публІкацІй в газетах та на сайтах. Дякуємо Вам! Приходьте до нас, ми будемо радІ кожнІй

людинІ, кожному покупцю. Можливо, наше звернення не професІйно одредактоване, але це крик нашоЇ душІ, позов нашого

серця та остання надІя на пІдтримку жителІв мІста та району.

                                                                                                                        З повагою колектив магазину КП "Книжковий свІт"

                       

01.10.2017 16:36
"Чи залишилась у директора КБК хоч крапля совісті?"- таким риторичним питанням задається обурена викладач Кіровоградського будівельного коледжу Маріанна Федотова (facebook.com/100011411129703), яка...
31.10.2016 10:13
Споглядаючи за нинішнім буттям, бачу три України. Існують вони в одному просторі й одному часі, але в різних духовних вимірах. Легіон збайдужілих, недолугих, ледачих й лицемірних заперечить їхнє ...
02.10.2016 20:31
Нещодавно певно вп'яте або вшосте отримав чималу естетичну насолоду переглядаючи екранізовану версію роману Джерольда Сеймора “Поле крові”. Відзнятий понад десять років тому захоплюючий дух ...
15.07.2015 13:24
Хто керує наповненням державного бюджету у Кіровограді?  Усім нам вже давно відомо, що наповнення державного бюджету, здебільшого, здійснюють органи Державної фіскальної служби (ДФС), але в той...
14.07.2015 21:25
Ми,  представники  трудових  колективів  підприємств  ТДВ  «Об’єднання  Дніпроенергобудпром»,  звертаємось  до  ГРОМАДИ  за ...